กรณีศึกษา Failed to prepare guest for hot backup

Started by VExpert, June 28, 2017, 11:22:39 AM

Previous topic - Next topic

VExpert

วันนี้ ก็มีเรื่องเล่าให้ฟังนะครับ เนื่องจากเป็นกรณีศึกษาจากลูกค้าท่านหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องการ backup guest os ที่ใช้ application aware-image processing แล้วอยู่ดีๆ ก็ใช้ไม่ได้ โดยมี error ว่า
Failed to prepare guest for hot backup. Error: Cannot upload guest agent's files to the administrative share [\\...\ADMIN$]. Cannot copy file. Source file: [..\VeeamGuestAgent_X__.exe]. Target file: [\\...\ADMIN$\VeeamVssSupport\VeeamGuestAgent.exe]. CopyFile() failed. Win32 error:The process cannot access the file because it is being used by another process. Code: 32

วิธีการแก้ไข
1. เข้าไปที่ Guest VM แล้วทำการเลือก Start->Run-> พิมพ์ regedit
2. เข้าไปที่ HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\RPC\INTERNET
3. ทำการ export key นี้หรือจะ backup ทั้ง registry ก็ได้ แล้วทำการ ลบในส่วนของติ่ง internet key ทิ้ง
4. ทำการ reboot ก็จะหายเป็นปกติ

สาเหตุนี้เกิดจาก API ที่เกี่ยวกับ RPC มีปัญหานะครับ