Mazda เลือก Veeam ในการ Backup Virtualization

Started by admin, October 19, 2011, 07:55:04 PM

Previous topic - Next topic

admin

อีกหนึ่งในความภูมิใจของ Veeam ที่บริษัท Mazda เลือก ในการ backup server virtualization เพื่อความทั้งความเร็ว การมีประสิทธิภาพ และ การลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ รายละเอียดท่านสามารถอ่านได้จาก http://www.veeam.com/success_story_mazda_en_backup_ss.pdf