อยากจะส่งค่าตัวแปรของการทำ alarm ไปยัง script

Started by pt2, April 02, 2011, 09:45:26 AM

Previous topic - Next topic

pt2

อยากถามว่า หากต้องการส่งค่าตัวแปรไปยัง script จะทำได้หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการส่งค่า ESX hostname ไปให้ script เพื่อทำงานต่อ เช่น c:\script\script.vbs %VMServerinquestion%