มีปัญหาเรื่องการ replicate Linux

Started by jimmy, April 04, 2011, 11:11:06 PM

Previous topic - Next topic

jimmy

ผมมีปัญหาดังนี้คือ เมื่อทำการ replicate RedHat Linux Server โดยใช้ Veeam 5.0.1 ครั้งแรกก็ปกติดี เมื่อทำครั้งที่ 2 และเกิด recovery point 2 ครั้งแล้ว ไปบูตเครื่องที่ปลายทางก็มีปัญหาบูตไม่ขึ้น ระบบที่ใช้มีดังนี้

ESX: 4.1.0
Disk provisioning : Thin
Linux มี 2 partition แต่ละตัว 190GB และมี 2 Volume Group

CBT : Enable